Witamy w Asia Investment Sp. z o.o.
Profesjonalnym animatorze investycji kapitałowych...


Asia Investment jest wywodzącym się z Poznania podmiotem inwestującym w projekty charakteryzujące się dużym potencjałem wzrostu. W kręgu naszych zainteresowań leżą przedsiębiorstwa posiadające już pewną historię działalności, wymagające jednak znacznego zastrzyku kapitału dla dalszego rozwoju. Asia Investment to zespół profesjonalistów, którzy oprócz wsparcia kapitałowego oferują znacznie więcej – kontakty biznesowe, wiedzę prawną, finansową, podatkową i doświadczenie. Wiedza i kapitał, który wnosimy do przedsiębiorstwa zawsze skutkują skokowym wzrostem wartości każdego projektu.

Dowiedz się więcej

O nas


Asia Investment jest podmiotem inwestującym samodzielnie lub w kooperacji z innymi inwestorami prywatnymi oraz instytucjonalnymi w projekty o wysokim potencjale rozwoju. Ewentualna inwestycja odbywa się w formule wejścia w struktury udziałowe z opcją rozszerzenia o finansowanie dłużne.

Zespół Asia Investment złożony jest ze specjalistów z zakresu finansów, prawa oraz zarządzania, doświadczonych w przeprowadzaniu inwestycji kapitałowych. Model biznesowy opiera się na wyszukiwaniu na rynku najbardziej atrakcyjnych pod względem potencjału wzrostu przedsięwzięć i pozyskiwaniu dla nich partnerów kapitałowych. Asia Investment Sp z o.o. oraz podmioty z nią powiązane w wyselekcjonowanych przypadkach obejmuje pozycję bezpośredniego inwestora w zgłaszanych nam projektach.

Jak działamy? Oferta Zapraszamy do kontaktu!

Jak działamy?


Asia Investment Sp. z o.o. wraz z zaufanymi Partnerami inwestuje w podmioty na niepublicznym rynku kapitałowym. Polega to zatem na nabyciu jednostek uczestnictwa w spółkach kapitałowych (akcji lub udziałów) z zamiarem uzyskania atrakcyjnych stóp zwrotu w średnim i długim terminie. Inwestycje są zatem dokonywane w analogii do szerzej znanych funduszy typu Private Equity (PE). Głównymi cechami tego typu inwestycji są:

 • Brak czerpania korzyści finansowych, innych niż wzrost wartości udziałów lub akcji w czasie trwania inwestycji (określonym umową inwestycyjną),
 • Objęcie przez inwestora pozycji udziałowca (akcjonariusza) mniejszościowego, który nie uczestniczy w zarządzaniu spółką na poziomie operacyjnym,
 • Nie istnieje górna granica kapitału, jaki może zostać zainwestowany w jeden projekt, ponieważ do atrakcyjnego z punktu widzenia wzrostu wartości przedsięwzięcia może zostać dobrana grupa kilku inwestorów lub funduszy inwestycyjnych, opcjonalnie wspartych innymi instrumentami kapitałowymi,
 • Inwestor (Asia Investment) lub Partner nie bierze co prawda udziału w zarządzaniu operacyjnym, prowadzi jednak stały nadzór nad spółkami portfelowymi, angażuje się w zarządzanie strategiczne i wszelkie inne działania, które mają na celu zwiększenie wartości podmiotu inwestycji,
 • Każdy inwestor typu PE posiada własne kryteria inwestycyjne (zobacz: kryteria inwestycyjne w zakładce „mam projekt”), które określają w szczególności takie cechy podmiotu inwestycji jak: stadium rozwoju, branża, region działania, potencjalny okres wzrostu, minimalna kwota inwestycji czy akceptowana dyspozycja na ryzyko i niepewność, związaną z danym projektem,
 • Celem inwestora jest wyjście z inwestycji po okresie (zazwyczaj 4-6 lat) i na warunkach ustalonych w umowie inwestycyjnej, np. poprzez wprowadzenie akcji spółki na giełdę papierów wartościowych (IPO),
 • Inwestor lub grupa inwestorów wprowadza do spółki nie tylko kapitał finansowy i/lub rzeczowy, ale także szereg innych korzyści niematerialnych, o których mowa w zakładce „dlaczego warto”.

Asia Investment zaprasza do współpracy zarówno przedsiębiorców poszukujących kapitału na szybki rozwój swoich przedsięwzięć, jak i inwestorów, którzy są zainteresowani udziałem w wyselekcjonowanych przez zespół Asia Investment projektach.

Oferta Zapraszamy do kontaktu!

Co nas wyróżnia


Pomimo ścisłych analogii we wzorcach inwestowania Asia Investment Sp. z o.o. i funduszy Private Equity działających na rynku, istnieje kilka cech wyróżniających działalność Asia Investment od innego tego typu instytucji:

 • Asia Investment, w przeciwieństwie do typowych funduszy Private Equity, pozostaje w ścisłej interakcji z inwestorami, selekcjonuje i doradza, jednak ostateczną decyzję o inwestycji pozostawia w rękach właścicieli kapitału,
 • Asia Investment łączy interesy przedsiębiorców oraz inwestorów, starając doprowadzić do konsensusu między stronami, w tym także w przypadku zaangażowania podmiotów kapitałowo powiązanych z AI,
 • Szeroki wachlarz zgłaszanych projektów oraz inwestorzy wywodzący się z różnych branż, posiadający uzupełniające się doświadczenia i style inwestowania sprawiają, iż Asia Investment osiąga znacznie większą skuteczność w finalizowaniu transakcji niż większość funduszy PE,
 • Asia Investment nie zatrzymuje środków inwestorów na swoich kontach, przez co nie występuje efekt mrożenia kapitału
 • Charakterystyka Asia Investment i jej Partnerów sprawia, iż strona dawcy kapitału łączy niekiedy w sobie cechy inwestora finansowego i branżowego. W szczególnych przypadkach zgłoszony do nas projekt (jeśli taka będzie wola jego właściciela) może stać się przedmiotem fuzji z dużym partnerem branżowym.

Serdecznie zapraszamy Przedsiębiorców do zgłaszania swoich projektów za pośrednictwem zakładki „mam projekt”, natomiast Inwestorów zachęcamy do rejestracji i przystąpienia do ekskluzywnego grona Partnerów Asia Investment.

Razem jesteśmy w stanie osiągnąć spektakularny sukces!

Oferta Zapraszamy do kontaktu!

Oferta


Wprowadzamy Twój Biznes w kolejne stadium rozwoju


Dlaczego warto?

Asia Investment jest animatorem, a jednocześnie bezpośrednim inwestorem na niepublicznym rynku kapitałowym.


Więcej


Ścieżki finansowania

Asia Investment Sp. z o.o. oraz jej Partnerzy proponują, w zależności od sytuacji przedsięwzięcia różnorodne rozwiązania finansowe.


Więcej


Kryteria inwestycyjne

Asia Investment Sp z o.o. jest podmiotem inwestującym samodzielnie lub w kooperacji z innymi inwestorami prywatnymi (Partnerami AI) oraz instytucjonalnymi w projekty o wysokim potencjale rozwoju.


Więcej


Dlaczego warto?

Asia Investment Sp. z o.o. operuje na niepublicznym rynku kapitałowym, zajmuje się zatem inwestycjami w aktywa (akcje i udziały) spoza regulowanego rynku obrotu.


Więcej

Dlaczego warto?


Asia Investment jest animatorem, a jednocześnie bezpośrednim inwestorem na niepublicznym rynku kapitałowym. Pozyskanie finansowania dla przedsiębiorstwa z takiego źródła wiąże się z szeregiem korzyści dla projektów, które posiadają duży potencjał wzrostu. Należą do nich:

 • Inwestor kapitałowy nie wymaga, tak jak przy kredycie bankowym, aby firma posiadała wysokie zabezpieczenia oraz by regularnie spłacała pożyczony kapitał, czyli miała wysoką płynność. Najważniejszym, bezwzględnie wymaganym aktywem przedsięwzięcia jest czynnik ludzki. Obecność w projekcie odpowiedniego zespołu menedżerów może przeważyć nad dotychczasowymi niedoskonałościami w strukturze majątkowo-kapitałowej przedsiębiorstwa.
 • Inwestor kapitałowy staje się wspólnikiem, współdzieli zatem ryzyko powodzenia przedsięwzięcia wraz z przedsiębiorcą,
 • Cel inwestora jest całkowicie zbieżny z celem właścicieli przedsiębiorstwa – inwestor zarabia równolegle z przedsiębiorcą wraz z trwałym wzrostem wartości rynkowej przedsiębiorstwa, zatem w okresie wzrostu co do zasady nie pobiera żadnych korzyści materialnych z podmiotu, w który zainwestował,
 • Inwestor zarabia TYLKO wtedy, kiedy zarabia przedsiębiorca,
 • Inwestor wnosi do przedsiębiorstwa nie tylko środki finansowe, ale także kontakty biznesowe, kompetencje finansowe i biznesowe oraz wszelkie inne wsparcie, mające na celu rozwój i wzrost wartości przedsiębiorstwa,
 • Inwestor kapitałowy starannie kalkuluje ryzyko, jest wymagający w kwestii stóp zwrotu z inwestycji, jest natomiast skłonny zaakceptować nieporównywalnie większe ryzyko niż instytucje bankowe, jest gotów zatem przystąpić do projektów, które nie mają szans na finansowanie kredytem,
 • Kapitał wniesiony przez inwestora co do zasady nie jest obciążony odsetkami, ani żadnymi innymi kosztami ryczałtowymi. W niektórych przypadkach inwestor wnosi do przedsięwzięcia kapitał mieszany, składający się z kapitału udziałowego oraz dłużnego,
 • Inwestor kapitałowy  to inwestor elastyczny i cierpliwy.

Współpraca z Asia Investment to także szereg innych korzyści, związanych przede wszystkim ze wsparciem przy finalizacji transakcji, pomocą prawną i finansową oraz aranżowaniem dodatkowego finansowania bankowego. Asia Investment wyróżnia się na niepublicznym rynku kapitałowym, ponieważ jej Partnerzy są bardzo często branżystami, którzy są w stanie lepiej zrozumieć niuanse biznesowe zgłaszanych projektów, aniżeli finansiści zarządzający większością funduszy Private Equity.

Oferta Zapraszamy do kontaktu!

Ścieżki finansowania


Asia Investment Sp. z o.o. oraz jej Partnerzy proponują, w zależności od sytuacji przedsięwzięcia następujące rozwiązania finansowe:

 • Inwestycja typu Private Equity – najczęstrza forma inwestycji, polegająca na objęciu przez Asia Investment lub Partnera nowo wyemitowanych przez spółkę udziałów lub akcji (jeśli potencjalna inwestycja nie dotyczy działalności w formie spółki kapitałowej, proponowane jest zawiązanie tego typu struktury). Przedsiębiorstwo w obecnej formie (wraz ze wszystkimi aktywami, zobowiązaniami, wartościami niematerialnymi oraz tzw. know-how) zostaje wycenione. Inwestor Kapitałowy wnosi do przedsiębiorstwa środki finansowe i obejmuje proporcjonalną część kapitału własnego spółki. Zostaje podpisana umowa inwestycyjna, która reguluje kwestie współpracy stron oraz określa horyzont czasowy inwestycji oraz warunki wyjścia Inwestora. Horyzont czasowy jest zróżnicowany ze względu na branżę i potencjał wzrostu przedsiębiorstwa, najczęściej oscyluje w granicach 4-6 lat.
 • Inwestycja o charakterze dłużnym – Asia Investment lub Parnter udziela pożyczki lub obejmuje nowo wyemitowane instrumenty o charakterze dłużnym (np. obligacje). Inwestor pozostaje poza strukturami właścicielskimi przedsięwzięcia. Jest to zdecydowanie rzadsza forma inwestycji, adresowana do specyficznych projektów, których zarządzającymi są duże i rozwinięte firmy.
 • Inwestycja typu Mezzanine – łącząca inwestycje pierwszego i drugiego typu. Asia Investment i/lub Partner wprowadza do przedsiębiorstwa kapitał częściowo poprzez objęcie nowych udziałów, częściowo poprzez udzieleni spółce pożyczki lub objęcie wyemitowanych instrumentów dłużnych.

Oferta Zapraszamy do kontaktu!

Kryteria inwestycyjne


Asia Investment Sp z o.o. jest podmiotem inwestującym samodzielnie lub w kooperacji z innymi inwestorami prywatnymi (Partnerami AI) oraz instytucjonalnymi w projekty o wysokim potencjale rozwoju. Najczęściej inwestycja odbywa się w formule wejścia w struktury udziałowe z opcją rozszerzenia o finansowanie dłużne.

Każdy inwestor na niepublicznym rynku kapitałowym posiada swój indywidualny zestaw kryteriów inwestycyjnych, które warunkują jego zainteresowanie danym projektem. Kryteria inwestycyjne w przypadku Asia Investment są nieco szersze, ponieważ agregują wymagania samej spółki i kryteria wyznaczone przez naszych Partnerów. Poniżej prezentujemy aktualne kryteria inwestycyjne z zastrzeżeniem, iż mogą one ulec zmianie wraz z pozyskaniem nowych Partnerów kapitałowych, którzy mogą przyczynić się do ich modyfikacji (rozszerzenia).

Aktualna strategia Asia Investment zakłada, iż potencjalny podmiot inwestycji musi:

 • Funkcjonować na rynku od przynajmniej od trzech lat (w ramach dowolnej formy prawnej – ważne jest udowodnienie ciągłości działalności operacyjnej),
 • Osiągać roczne przychody na poziomie przynajmniej 10 mln zł (przynajmniej ostatni rok obrotowy),
 • Posiadać innowacyjny projekt biznesowy lub silną bazę kontraktową,
 • Przedsięwzięcie musi być zarządzane przez doświadczonego biznesowo przedsiębiorcę/menedżera lub odpowiednio dobrany zespół.

Dodatkowo projekt inwestycyjny musi spełnić przynajmniej następujące warunki:

 • Kwota inwestycji 1 mln euro lub więcej
 • Horyzont inwestycyjny od 1 do 6 lat
 • Wewnętrzna stopa zwrotu IRR na poziomie 25% *.

* wyliczenia odnośnie stopy zwrotu nie są wymagane na etapie zgłaszania projektu.

Oferta Zapraszamy do kontaktu!

Zainwestuję


Asia Investment Sp. z o.o. operuje na niepublicznym rynku kapitałowym, zajmuje się zatem inwestycjami w aktywa (akcje i udziały) spoza regulowanego rynku obrotu. Inwestycje na rynku pozagiełdowym dają inwestorowi możliwość skorzystania z luki wartości rynkowej przy zakupie walorów takiego przedsiębiorstwa. Premia zysku w transakcji na rynku nieregulowanym OTC (Over-The-Counter) pochodzi m.in. z tytułu:

 • Asymetrii informacji – inwestor znajduje się w wąskim gronie posiadaczy informacji o przedmiocie inwestycji,
 • Nieporównywalnie mniejszej wrażliwości na negatywne zmiany koniunktury gospodarczej oraz giełdowej wycen instrumentów udziałowych spółek niepublicznych, co pozwala zarabiać nawet w czasie bessy oraz realizować stopy zwrotu istotnie wyższe niż zyski z portfeli rynkowych,
 • Ochrony know-how, wiedzy technicznej i organizacyjnej oraz ogólne obniżonej transparentność spółki dla otoczenia, co pozwala skutecznie chronić przewagę konkurencyjną, blokować zjawisko naśladownictwa i przez to wydłużyć okres dynamicznego wzrostu przedsiębiorstwa,
 • Dla cierpliwego inwestora zainwestowanie w walory spółki niepublicznej oznacza możliwość spieniężenia premii za brak płynności tych aktywów,
 • Indywidualny charakter negocjacji uczestnictwa w Spółce, a także bezpośredni wpływ na decyzje strategiczne zarządu poprzez uczestnictwo w Radzie Nadzorczej, pozwala efektywnie zmniejszyć ryzyko inwestycji oraz zapewnić sobie odpowiedni udział w wartości generowanej przez podmiot.
 • Spółki wyselekcjonowane przez zespół Asia Investment charakteryzują się znacznie większym potencjałem wzrostu niż dojrzałe spółki notowane na GPW, jednocześnie posiadając konkretny majątek materialny i niematerialny.

Współpraca z Asia Investment Sp. z o.o. oznacza dla Państwa możliwość wejścia w struktury spółek charakteryzujących się ogromnym potencjałem wzrostu. Inwestycje we współpracy z Asia Investment dają szansę na uzyskanie ponadprzeciętnych stóp zwrotu, wyrażonych najczęściej w wielokrotności zainwestowanych środków. Asia Investment moderuje inwestycję, często uczestniczy w niej jako współinwestor, nie gromadzi natomiast bezpośrednio kapitału inwestorów.

Asia Investment Sp. z o.o. zaprasza osoby fizyczne oraz przedsiębiorstwa, pragnące zainwestować w projekty o dużym potencjale wzrostu do członkowstwa w Klubie Partnera Asia Investment. Minimalna kwota, jaką członek Klubu Inwestora jest skłonny przeznaczyć na inwestycje to 200 tys. zł. Członkostwo w Klubie Partnera to stały dostęp on-line do 2-5 starannie wyselekcjonowanych projektów inwestycyjnych, udział w spotkaniach z przedsiębiorcami, a także ciekawe spotkania networkingowe. Asia Investment nie pobiera żadnych opłat członkowskich, kandydat podlega jednak indywidualnej autoryzacji. Z każdym potencjalnym inwestorem kontaktujemy się osobiście.

Oferta Zapraszamy do kontaktu!

Kariera


Asia Investment Sp. z o.o. to zespół złożony specjalistów z dużym doświadczeniem w branży Private Equity oraz szeroko pojętych finansów przedsiębiorstw. W związku z dynamicznym rozwojem spółki  poszukujemy osób chcących pracować w bardzo wymagającym, ale jednocześnie fascynującym świecie inwestycji kapitałowych. Zapraszamy przede wszystkim studentów oraz absolwentów uczelni ekonomicznych oraz profesjonalistów posiadających doświadczenie w dziedzinie Private Equity/Venture Capital na adres:
info@asia-investment.pl

Zgłoszenia analizujemy na bieżąco. Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Aktualnie prowadzimy rekrutację na stanowisko:

Financial Analyst Internship

Zapraszamy do kontaktu!

Kontakt


ASIA INVESTMENT SP. Z O.O. | Hoża 89/410, 00-682 Warszawa

+48 61 646 76 70